07.02.2020 – Π.Ε.Ε. – Παροχή Υπηρεσιών Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του 3205/2003

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Φλώρινα, 04/02/2020
Αρ. Πρωτ.: 2147

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι τις 10/02/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 420,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 00-6111 του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2019.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα