09.03.2020 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Κ. Κλεινών

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φλώρινα 06/03/2020
Αρ. Πρωτ. : 4168

Προς :
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Κ. Κλεινών του Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με το με Α.Π. 2736/13-02-2020 (ΑΔΑΜ : 20REQ006283858) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας και απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α.Π. 3148/20-02-2020 (ΑΔΑΜ 20REQ006283858 / AΔΑ ΩΜ3ΟΩΗΙ-Σ5Α) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 13/03/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 9.982,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και αφού το υπό προσφορά είδος πληροί πιστά τις προδιαγραφές οι οποίες ζητούνται στις τεχνικές προδιαγραφές .

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 του Ν.4412/2016 οι προσφορές των ενδιαφερομένων εκτός της οικονομικής τους προσφοράς να περιέχουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) προς απόδειξη μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Η εν λόγω δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Η υποχρέωση αφορά ιδίως :
α) τα φυσικά πρόσωπα όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση
β) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές,
γ) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιριών (Α.Ε), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν. 4506/2019).
2. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)

Ο Αντιδήμαρχος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Νικόλαος Δούμτσης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Για λήψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (docx)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα