10.04.2019 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών για ενημέρωση και κωδικοποίηση κατασκευαστικής και πολεοδομικής νομοθεσίας με πρόσβαση σε βάση δεδομένων

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Φλώρινα, 10/4/2019
Αρ. Πρωτ.: 718

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση προμήθειας παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση και κωδικοποίηση της κατασκευαστικής και πολεοδομικής νομοθεσίας με πρόσβαση σε βάση δεδομένων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 17/4/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, που βρίσκεται στο Πέρασμα του Δ. Φλώρινας.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 458,80 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται στη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Φλώρινας, στο τηλ.: 23850-49216 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κ. Πούρη; Γεώργιος).

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Δ. Φλώρινας

Παπαγιαννάκης Μιχαήλ
Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Α’β

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα