13.04.2020 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια υλικών επισκευής βυθιζόμενων κάδων στις θέσεις Ν. Χάσου & Μεγαρόβου 2η

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων.

Φλώρινα, 09 Απριλίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 5966

ΠΡΟΣ:
Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
“Για προμήθεια υλικών επισκευής βυθιζόμενων κάδων στις θέσεις Ν. Χάσου & Μεγαρόβου 2η.”

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση της “Προμήθεια υλικών επισκευής βυθιζόμενων κάδων στις θέσεις Ν. Χάσου, Μεγαρόβου 2η ” και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 17/04/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 4.947,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385022621 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 13:00.

Ο Αντιδήμαρχος

Ηλίας Β. Μούλελης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης, της τεχνικής περιγραφής και του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα