13.05.2021 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια και τοποθέτηση δεξαμενών δασοπυρόσβεσης στον Δήμο Φλώρινας

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
 


Φλώρινα, 13 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ.: 10892

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προμήθεια και τοποθέτηση δεξαμενών δασοπυρόσβεσης στον Δήμο Φλώρινας

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση δεξαμενών δασοπυρόσβεσης στον Δήμο Φλώρινας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετική κλειστή προσφορά.
Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 16.616,00€ με το ΦΠΑ (24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α: 70.05-7135.005 του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2021.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με την προϋπόθεση ικανοποίησης των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 21/05/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.cityoflorina.gr).

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
(σύμφωνα με την απόφαση
07/2021, ΑΔΑ:6ΩΣΨΩΗΙ-ΧΤ8)

Ηλίας Μούλελης

 

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη της σχετικής τεχνικής περιγραφής κάντε κλικ εδώ (pdf) και για λήψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (docx).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα