14.05.2021 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια προϊόντων φαρμακείου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας για το έτος 2021

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
 


Φλώρινα, 13/05/2021
Αρ. Πρωτ.: 10914

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Προμήθεια προϊόντων φαρμακείου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας για το έτος 2021»

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθεια προϊόντων φαρμακείου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας για το έτος 2021, σύμφωνα με το με Α.Π. 542/26-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008529493) Πρωτογενές αίτημα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας, με τις υπ’αριθμ. 545/27-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΙΓΟΞ86-ΣΔΩ, ΑΔΑΜ: 21REQ008533130), 546/27-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΕΣΟΞ86-3ΒΠ, ΑΔΑΜ: 21REQ008533130), 547/27-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΖ3ΟΞ86-ΣΦΥ, ΑΔΑΜ: 21REQ008533130), 548/27-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΡ3ΩΟΞ86-ΝΥΓ, ΑΔΑΜ: 21REQ008533130) και 549/27-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΟ0ΧΟΞ86-5ΜΧ, ΑΔΑΜ: 21REQ008533130) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και την υπ’αριθμ. απόφαση 23/2021 (ΑΔΑ: 6Τ1ΔΟΞ86-59Ε) του Διοικητικού Συμβουλίου της και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Τα προϊόντα φαρμακείου αφορούν τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)», «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)» και «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών –Φλαμπούρου (ΚΔΑΠ Φλαμπούρου)».
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 18/05/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. στο Γραφείου πρωτοκόλλου του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 14.323,37€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος των Κ.Α. 15.6681.001, 15.6681.002, 15.6681.003, 15.6681.004 και 10.6681 του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης, οικονομικού έτους 2021.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.: 2385044468 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα