15.10.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια υλικών πλακοστρώσεων (πλακών σχιστολίθου) κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Περάσματος

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φλώρινα, 15-10-2018
Αρ.Πρωτ.:20245

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια υλικών πλακοστρώσεων (πλακών σχιστολίθου) κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Περάσματος σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 18938/3-10-2018 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας, με αριθμό ΑΔΑΜ αιτήματος: 18REQ003781157 και ΑΔΑ: 6ΦΠΠΩΗΙ-ΖΤΔ ανάληψης δαπάνης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 19-10-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 2.380,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο Αντιδήμαρχος

Δούμτσης Νικόλαος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εγγράφων της κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα