16.03.2020 – Π.Ε.Ε. – Διαχείριση αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Κ.Κλεινών

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
” Διαχείριση αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Κ.Κλεινών “

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Κ.Κλεινών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 27/03/2020, ημέρα Παρασκευή στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 11.998,86 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Για την αξιολόγηση των προσφορών, ο μειοδότης θα κληθεί να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά, πριν την απόφαση ανάθεσης και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης:

1. Φορολογική ενημερότητα
2. Ασφαλιστική ενημερότητα οικείου ασφαλιστικού φορέα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα από Ι.Κ.Α.
4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).
5. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ. 73 και του άρ. 74 του Ν. 4412/2016 εκτός της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αφορά: α) τα φυσικά πρόσωπα όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση β)στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, γ) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιριών (Α.Ε), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν. 4506/2019). Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385046978 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος

Μουρατίδης Νικόλαος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα