17.10.2019 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια οχήματος 4Χ4 για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ, 14-10-2019
Αρ. Πρωτ.: 22627

Προς:
Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθεια οχήματος 4Χ4 για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας και σας καλεί να υποβάλλετε σφραγισμένη προσφορά.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 25/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι προσφορές των ενδιαφερομένων εκτός της οικονομικής τους προσφοράς να περιέχουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) προς απόδειξη μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Η εν λόγω δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Η υποχρέωση αφορά:
1. το φυσικό πρόσωπο όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση
2. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
3. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ)
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ)
4. Τον πίνακα συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών οχήματος και τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος

Πληροφορίες δίνονται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας στο τηλ. 23850-45790 και στα γραφεία της οδού Καπετάν Κώττα 1 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα θα δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας www.cityoflorina.gr

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Δούμτσης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των εντύπων της κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα