20.12.2017 – Π.Ε.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΡΘΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ, 20 / 12 / 2017
Αρ. Πρωτ.: 25771

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την ανάθεση ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 24227/30-11-2017 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας και την με αριθ. πρωτ. 25699/20-12-2017 (ΑΔΑ: 7Ι1ΩΩΗΙ-76Β) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 28/12/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1.178,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση των εργασιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο Αντιδήμαρχος

Σωτήριος Τσορμπάρης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εντύπων της κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα