22.02.2021 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια οστεοθηκών οστεοφυλακίου

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
 


Φλώρινα, 19 Φεβρουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 3258

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προμήθεια οστεοθηκών οστεοφυλακίου

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθεια οστεοθηκών οστεοφυλακίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετική κλειστή προσφορά.
Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 24.452,80€ με το ΦΠΑ (24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α: 45-7135.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2021.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 01/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.cityoflorina.gr).

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Λάζαρος Αντωνιάδης

 

Για αναλυτική προβολή της  πρόσκλησης  κάντε κλικ εδώ (pdf) και για λήψη της σχετικής τεχνικής προδιαγραφής κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα