23.12.2020 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια Η/Υ και συναφή εξοπλισμού

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

 

Φλώρινα 23-12- 2020

Αρ. Πρωτ.: 26251

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα

ΚΟΙΝ.:
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δήμου Φλώρινας

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προμήθεια Η/Υ και συναφή εξοπλισμού

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθεια Η/Υ και συναφή εξοπλισμού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 24.285,40€ με το ΦΠΑ. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 30/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου φλώρινας (www.cityoflorina.gr).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κωνσταντίνος Σακουλέβας

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και λήψη του οικονομικού εντύπου προσφοράς  κάντε κλικ εδώ (pdf). Για λήψη των τεχνικών προδιαγραφών κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα