25.06.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης οδών Δ.Ε. Περάσματος

logo-dimos100x100ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα, 25-6- 2018
Αρ. Πρωτ.: 11523

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης οδών Δ.Ε. Περάσματος Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 10396/7-6-2018 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας, και ΑΔΑ: 6ΦΥ1ΩΗΙ-ΥΓΠ ανάληψης δαπάνης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές..
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 29-06-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1.239,69€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο Αντιδήμαρχος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δούμτσης Νικόλαος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα