26.10.2020 – Π.Ε.Ε. – “Νομικές υπηρεσίες δικηγόρου”

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Φλώρινα,26 Οκτωβρίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 21995

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στον ορισμό δικηγόρου προκειμένου να υποστηρίξει την Έφεση με αριθμό κατάθεσης 35/2019 του Δήμου Φλώρινας κατά της υπ’ αριθμόν 162/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας, η οποία πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας στις 04/11/2020 και σε οποιαδήποτε αναβολή η ματαίωση και σας καλεί να καταθέσετε την σχετική προσφορά σας, σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τ.Α’)
2. Τις διατάξεις των β’ και γ’ εδαφίων της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως προστέθηκαν με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 κι όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της περ.38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
4. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πρωτογενές αίτημα

21910/2020 (20REG007531807)

Απόφαση ανάληψης δαπάνης

21983/2020 (ΑΔΑ 9ΒΨΩΩΗΙ-ΕΩΧ)

Οι προσφορές λόγω του κατεπείγοντος (δικάσιμος 04/11/2020) να κατατεθούν μέχρι και την 27/10/2020 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 3.087,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 00-6111 του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2020.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφεται αναλυτικά το ποσό ανά είδος.
2. Η αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών από τον ενδιαφερόμενο.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με κριτήριο τον συνδυασμό τιμής, γνώσεων και εμπειρίας παραστάσεων σε δευτεροβάθμια Δικαστήρια, για τον χειρισμό της υπόθεσης κατά τον επωφελέστερο τρόπο για τα συμφέροντα του Δήμου Φλώρινας

Ο Γενικός Γραμματέας
α/α
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών

Δήμος Χαρίτου

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα