26.11.2020 – Π.Ε.Ε. – Επισκευή βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων.

 ΠΡΟΣ:
Κάθε Ενδιαφερόμενο
Οικονομικού φορέα
ΚΟΙΝ:
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και προμηθειών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
“Επισκευή βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης”

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση της “παροχής υπηρεσιών “Επισκευή βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης” και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 30/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος τους Κ.Α.Ε. 20-6265.002 του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2020.
Η κατακύρωση της παροχής εργασίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385022621 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 13:00.

Ο Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Θεοφανίδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης  κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα