28.06.2019 – 2η Π.Ε.Ε. – Έλεγχος ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων για το έτος 2019

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων
Φλώρινα, 27 Ιουνίου 2019
Αρ.Πρωτ.: 13696

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών του ετήσιου ελέγχου οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 03/07/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα ΤΚ 53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 2.581,68€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η κατακύρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο συντάξας & Α/Α
Προϊστάμενος
Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος

Στεφανόπουλος Δανιήλ

Για αναλυτική προσφορά της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα