29.05.2018 -Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. Αρμενοχωρίου

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Φλώρινα 25-05-2018
Α.Π. 9632

Η θρησκευτική εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Αρμενοχωρίου στα πλαίσια εορτασμού της εορτής της ανακομιδής Λειψάνων Οσίου Ναούμ θα διεξάγεται στο με αριθμό 2878 γήπεδο Δημοτικής Έκτασης του κτηματολογίου της Τ.Κ. Αρμενοχωρίου του Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με το συνημμένο σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας με αριθ. Πρωτ 1850/31-01-2018 και θέμα: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

  • Το σύνολο των διατιθέμενων σκεπαστών εμπορικών θέσεων είναι εκατόν είκοσι οχτώ -128-.
  • Το σύνολο των διατιθέμενων σκεπαστών θέσεων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Ψητοπωλεία) είναι είκοσι δύο -22-.
  • Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων για εγκατάσταση και λειτουργία Ψυχαγωγικής Παιδείας Λούνα Παρκ ή τοποθέτηση εξέδρας για διοργάνωση μουσικοχορευτικών , αθλητικών κ.λ.π. πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι μία -1- .

Η κάθε θέση έχει έκταση (3,00 * 3,00) ενώ οι θέσεις για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Ψητοπωλεία» έχουν έκταση (3,00 * 6,00)

Οι εγκρίσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ πέντε -5- ημερών, από 20 Ιουνίου έως και 24 Ιουνίου κάθε έτους , κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη, ενώ μία μέρα νωρίτερα θα επιτρέπεται η εγκατάσταση και μία μέρα αργότερα η απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1)Ν.3463/2006 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»(ΦΕΚ Α΄114/08-06-2006)
2)Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 ΤΕΥΧΟΣ Α΄/07-06-2010)
3)Το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας
4)Τον Οργανισμό εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Φλώρινας (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3140/27-11-2012) όπως τροποποιήθηκε με την Αριθμ. 155326 «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας».(ΦΕΚ 3696/19-10-2017 τεύχος Β΄)
5)Την Α.Δ.Σ. 215/2014 Κανονισμός Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φλώρινας
6)Τη με αριθ. 124/2016 A.O.E. και 189/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών.
7)Τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του π. δ. 12/2005 (Α’ 10)
8)Την με αριθ 174/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας εμποροπανηγύρεως Τ.Κ. Αρμενοχωρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη χορήγηση συνολικά εκατόν πενήντα μία θέσεων -151- στην εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. Αρμενοχωρίου του Δήμου Φλώρινας ήτοι:
1.1. Εκατόν είκοσι οχτώ -128- εμπορικών θέσεων
1.2. Είκοσι δύο -22- θέσεων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
1.3. Μία θέση για εγκατάσταση και λειτουργία Ψυχαγωγικής Παιδείας Λούνα Παρκ

 

Για λήψη της πρόσκλησης κάντε κλιk εδώ (pdf), για λήψη της Υπεύθυνης Δήλωσης κάντε κλικ εδώ (doc), για Αίτηση Βεβαίωσης κάντε κλικ εδώ (doc) και για Αίτηση έγκρισης συμμετοχής κάντε κλικ εδώ (doc)

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα