Δικαιολογητικά Διορθώσεις Ληξιαρχικών Πράξεων

Δικαιολογητικά
Διορθώσεις Ληξιαρχικών Πράξεων
Αρμόδια Υπηρεσία: Ληξιαρχείο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση:

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω:

  • Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης δικαστηρίου
  • Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα
  • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.

2. Με την έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στην Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού γεγονότος.

Στην περίπτωση αυτή αναφέρονται ενδεικτικά κάποια απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων
  • Πιστοποιητικό γάμου από Ι. Μητρόπολη κ.λ.π.

Λόγω της πληθώρας των περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν, αναλυτικές οδηγίες για τη προσκόμιση δικαιολογητικών από το αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Ληξιαρχείου.

3. Σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς κανόνες διορθώνεται με έγκριση του Ληξιάρχου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου και με προσκόμιση ορισμένων δικαιολογητικών, όπως στην παραπάνω περίπτωση .Τη διόρθωση αιτείται ο αναφερόμενος στην Ληξιαρχική πράξη ή ο έχων αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον και ο οποίος υπογράφει τη διορθωτική πράξη.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα