Δικαιολογητικά
Δήλωση Βάπτισης
Αρμόδια Υπηρεσία: Ληξιαρχείο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

 

  1. Δήλωση Βαπτίσεως την οποία ο Ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον Ιερέα, τους δύο γονείς και τον ανάδοχο.
  2. Ταυτότητα του δηλούντα ή σε περίπτωση πολίτη 3ης χώρας, διαβατήριο και άδεια παραμονής.

Η βάπτιση δηλώνεται:

  1. στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση.
  2. Στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου.

Σύμφωνα με το Ν.4144/2013 δεν υπάρχει πρόστιμο ή διορία για την δήλωση της βάπτισης, η οποία όμως πρέπει να δηλωθεί σ’ ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ενήμερη η αστική κατάσταση του παιδιού.

Υπόχρεοι για την δήλωση της βάπτισης είναι:

Οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού ή από το τρίτο πρόσωπο, που έχει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΜΟΝΟ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ(ΑΡΘΡΟ 25,26 ΤΟΥ Ν 344/76). Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΒΑΠΤΙΣΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ,ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΝΟΜΙΜΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα