ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΟΧ 5.304/1/2012
Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.) μετά την έγκριση του ΣτΕ, ανακοινώνει την επανέναρξη των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων για την πρόσκληση ενδιαφέροντος ΚΟΧ 5.304/1/2012 που είχε ανασταλεί προσωρινά λόγω των εκλογών της 6ης Μαΐου, και αφορά στην πρόσληψη συνολικά τετρακοσίων ενενήντα πέντε (495) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Φλώρινας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Υπενθυμίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν:
  1. είτε Αυτοπροσώπως στο Εργατικό Κέντρο Φλώρινας ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Φλώρινας, Ηπείρου 26, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα, κα Μάρθα Τσακμάκη, (τηλ. επικοινωνίας: 2385046903) ώρες από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.
  2. είτε Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην εξής διεύθυνση: ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε., Καμβουνίων 24, 50100 Κοζάνη, υπόψη: κα Τύπου Καλλιόπη (τηλ. επικοινωνίας: 2461049780).
    Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
    Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.
Η νέα προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 11/06/2012 μέχρι και 20/06/2012
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:
α) στα γραφεία του Δικαιούχου / Εργατικό κέντρο Φλώρινας στην ανωτέρω διεύθυνση
β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.gr), γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), ε) στους παραπάνω Δήμους, στα Κ.Ε.Π. των Δήμων, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας και στα .Κ.Π.Α.-Ο.Α.Ε.Δ. Φλώρινας και Αμυνταίου.
Τέλος, οι υποψήφιοι-ες πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής στοιχεία υποβολής των αιτήσεων.
  1. Για την κατάσταση ανεργίας: α) Οι επιδοτούμενοι άνεργοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, ωστόσο ΔΕΝ μοριοδοτούνται για την κατάσταση ανεργίας. ΠΡΕΠΕΙ να προσκομίσουν πρωτότυπη βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. για τη διάρκεια της επιδοτούμενης ανεργίας τους. Οι μη επιδοτούμενοι άνεργοι μοριοδοτούνται κανονικά σύμφωνα με την προκήρυξη και πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της κάρτας ανεργίας (και με τις δύο όψεις). γ) Οι αγρότες ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. με ατομικό εισόδημα έως 10.500 το οικ. έτος 2010 (χρήση 2009) πρέπει να εγγραφούν σε ειδική κατάσταση στον Ο.Α.Ε.Δ.
  2. Για το κριτήριο της οικονομικής κατάστασης: Τα αποδεικτικά οικονομικής κατάστασης, είτε το εκκαθαριστικό σημείωμα για όσους είχαν εισοδήματα, είτε υπεύθυνη δήλωση όταν δεν υποχρεούται ο/η υποψήφιος-α να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια Δ.O.Υ., θα πρέπει να αφορούν το οικ. έτος 2010 (δηλαδή για τα εισοδήματα του 2009) και όχι άλλα οικ. έτη.
  3. Για το κριτήριο της εντοπιότητας: Το ορθό αποδεικτικό εντοπιότητας είναι η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ και όχι το πιστοποιητικό εντοπιότητας.
  4. Για τα προστατευόμενα μέλη: Χρήση των μορίων για τα προστατευόμενα μέλη μπορούν να κάνουν και οι δύο γονείς. Για την απόδειξη της ύπαρξης ανήλικων τέκνων προστατευόμενων μελών αρκεί η προσκόμιση του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο. Αν πρόκειται για ενήλικα τότε απαιτείται επιπλέον και η προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντιγράφου αυτού για το οικονομικό έτος 2010 (δηλαδή εισοδήματα 2009).

 Για την αποφυγή των παραπάνω προβλημάτων, οι υποψήφιοι-ες καλούνται να διαβάσουν πολύ καλά τις οδηγίες της σχετικής προκήρυξης.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα