19.04.2012 – Δελτίο Τύπου (για προγράμματα Κοινωφελούς εργασίας

Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. ανακοινώνει την έναρξη των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας» στο πλαίσιο του «Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. Το πρόγραμμα αφορά στην πρόσληψη 495 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. Η αμοιβή για κάθε προσλαμβανόμενο είναι 25€ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625€ μηνιαίως.
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει την 25 Απριλίου και λήγει την 04 Μαΐου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟ.Χ.1 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, αναγράφοντας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟ.Χ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:
Περ. Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. Δυτ. Μακεδονίας
ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 24
50100 ΚΟΖΑΝΗ
Υπόψη κας ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ
Είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Ηπείρου 26, 53100 Φλώρινα.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟ.Χ.)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων- Διαγωνισμών Φορέων – Κοινωφελής Εργασία (ΚΟ.Χ.).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
  1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (κάντε κλικ εδώ )
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (κάντε κλικ εδώ )

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα