Δ.Τ. – Νέες διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) που μπορούν να διεκπεραιώνονται πλέον μέσω των ΚΕΠ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας σας ενημερώνουν για τις νέες διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) που μπορούν να διεκπεραιώνονται πλέον μέσω των ΚΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26594/10-8-2015 (ΦΕΚ 1845/Β/2015 – ΑΔΑ: 6ΨΝΓ465ΦΘΕ-376) με θέμα «Καθορισμός νέων διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΟΑΕΔ σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων, υποβολής αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτίου ανεργίας που δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) με κατάργηση της ΔΙΑΔΠ/Α/12604 –(ΦΕΚ 927/Β/04-07-2003)». Με την ΚΥΑ αυτή καθορίζονται εκ νέου οι διαδικασίες αρμοδιότητας ΟΑΕΔ οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ. Ειδικότερα, μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες μέσω διασύνδεσης του συστήματος «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ» με το πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ:

  1. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ (χρόνου ανεργίας, επιδοτούμενης ανεργίας, εξατομικευμένης παρέμβασης κ.λ.π.)
  2. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διοικητικών διαδικασιών μέσω ΚΕΠ απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Α) Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας του ενδιαφερομένου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο). Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας καθώς και για την έκδοση όλων των βεβαιώσεων των επιδοτούμενων ή μη ανέργων, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3996/2011 και Ν. 4302/2014. Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη και αναφερόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου. Β) Έγγραφα από το οποία προκύπτει ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν τις ανωτέρω διοικητικές διαδικασίες και μόνοι τους, μέσω του διαδικτύου και της πρόσβασης που τους έχει δοθεί από τον ΟΑΕΔ (ηλεκτρονικές υπηρεσίες), χωρίς την ανάγκη μεταβίβασής τους στο ΚΕΠ.
Υπενθυμίζουμε ότι το Ωράριο Λειτουργίας των ΚΕΠ της πόλης μας είναι :

  • ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 20:00 και
  • ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 – 14:00,

ενώ των αποκεντρωμένων ΚΕΠ του Δήμου

  • ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 – 15:30.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα