Δ.Τ. – Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη19 Δεκεμβρίου 2017, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με οκτώθέματα στην ημερήσια διάταξη και τέσσερα εκτός αυτής

logo-dimos100x100 2Υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΠέτρουΣερίδηκαι παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας, κ. Γιάννη Βοσκόπουλου πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη19 Δεκεμβρίου 2017, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με οκτώθέματα στην ημερήσια διάταξη και τέσσερα εκτός αυτής.
Ταεκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:
– «Αίτημα παράτασης χρόνου ισχύος πίνακα υλοτομίας συστάδας 2γ δασοκτήματος Αγίου Βαρθολομαίου», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
– «Παράταση χρόνου υλοτομίας καυσόξυλων ατομικών αναγκών Αλώνων», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
– «Εκμίσθωση για υλοτομία της συστάδας 1β του Δημοτικού δάσους Αλώνων», με εισηγητή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Δρ. Ιωάννη Μουντούση.
– «Φιλοξενία Ρώσων εκπρόσωπων του Δήμου Levashogoστο πλαίσιο της αδελφοποίησης, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Αριστείδου Άρη, Αντιδημάρχου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματαψηφίστηκαν ομόφωνα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
– «Έγκριση της 53/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, για το έτος 2018», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου, Σταύρου, Καρυπίδης, Ρόζας, Τσιώκας, Κασκαμανίδης και Τορλαχίδης.
– «Εκμίσθωση για υλοτομία της συστάδας 2α δάσους Παρορίου», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
– «Συγκρότηση επιτροπής κληρώσεων του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (ΚΗΣΚ) του άρθρου 118 του νόμου 4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), για το έτος 2018 », με εισηγητή τον κ. Σωτήριο Τσορμπάρη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
– «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου,Ρόζας, Καρυπίδης.
– «Έγκριση δαπανών κόστους συμμετοχής στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 371/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Λουκά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
– « Ένταξη νέου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016», με εισηγητή τον κ. Ιωάννη Βοσκόπουλο, Δήμαρχο Φλώρινας.
– « Ένταξη νέου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016», με εισηγητή τον κ. Ιωάννη Βοσκόπουλο, Δήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία καθώς τα καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου, Ρόζας, Καρυπίδης.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα