Δ.Τ. – Τέλεση Πολιτικών γάμων

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1429/2017

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του Ν. 1250/1982 αναφορικά με τη «Καθιέρωση Πολιτικού Γάμου».
3. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 391/1982 αναφορικά με την«ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση Πολιτικών Γάμων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν. 4483/2017 με το οποίο αντικαθιστάται η παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 391/1982.
5. Την με αριθμ. 56076/1982 εγκύκλιο των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Εσωτερικών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α) Ορίζει ως ημέρα τέλεσης Πολιτικών γάμων στο Δήμο Φλώρινας την Πέμπτη και Παρασκευή ώρα 13:00 μ.μ. .
Β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η τέλεση μπορεί να γίνει άλλη ημέρα μετά από συνεννόηση με τους αρμόδιους για τη τέλεση πολιτικών γάμων.
Γ) Καθορίζει ως χώρο τέλεσης των γάμων τα Δημοτικά Καταστήματα των πρώην Δήμων Κάτω Κλεινών, Μελίτης, Περάσματος και Φλώρινας και νυν Δημοτικές Ενότητες του νέου Δήμου Φλώρινας.
Οι πολιτικοί γάμοι θα τελούνται από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται.

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα