Δ.Τ. – Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών και διατροφικών – χαρτικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη και παράλληλης λαϊκής αγοράς του δήμου Φλώρινας για την Τρίτη 05-01-2021

logo-dimos100x100

Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών και διατροφικών – χαρτικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη και παράλληλης λαϊκής αγοράς του δήμου Φλώρινας για την Τρίτη 05-01-2021

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
6. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
8. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189 – ΦΕΚ 5486/Β/12-12-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.(ΦΕΚ 5486/Β/12-12-2020)
10. Την με αριθμό 32/2020 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28 του Ν. 4497/2017
11. Τη με αριθμό 1258/2020 Απόφασή μας περί μεταφοράς ημέρας διενέργειας λαϊκής αγοράς Φλώρινας λόγω Αργίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τρίτη 05/01/2021.
2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης . για την Τρίτη 05/01/2021.
3. Οι συμμετέχοντες θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
4. Οι πωλητές θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας.

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:
• Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
• Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .
• Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
• Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
• Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
• Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
• Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
• Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
• Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
• Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
• Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
• Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

Οι καταναλωτές οφείλουν:
• Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
• Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
• Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.
Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Λ. ΜΟΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

2

ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

Α46

5/1/2021

3

ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Α31

5/1/2021

4

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Δ1

5/1/2021

5

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

Γ11

5/1/2021

6

ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α29

5/1/2021

7

ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

Γ14

5/1/2021

8

ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Γ18

5/1/2021

9

ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

 

Δ45

5/1/2021

10

ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Δ52

5/1/2021

11

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

 

12

ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ

 

Δ36

5/1/2021

13

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Δ37

5/1/2021

14

ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

 

 

 

15

ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

 

 

16

ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

 

17

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA

 

Γ21

5/1/2021

18

ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ

 

Β2

5/1/2021

19

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

Α35

5/1/2021

20

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

21

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Y.Δ

E26

5/1/2021

22

ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

 

 

 

23

ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ

 

Δ56

5/1/2021

24

ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

Δ19

5/1/2021

25

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

Δ21

5/1/2021

26

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

27

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Δ44

5/1/2021

28

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

B30

5/1/2021

29

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α16

5/1/2021

30

ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

 

 

31

ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

 

Α45

5/1/2021

32

ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Α42

5/1/2021

33

ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Δ29

5/1/2021

34

ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

35

ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

36

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Δ6

5/1/2021

37

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Β34

5/1/2021

38

ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ

 

Α10

5/1/2021

39

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ

 

Δ9

5/1/2021

40

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Γ10

5/1/2021

41

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 

 

42

ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

43

ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Υ.Δ

 

 

44

ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Γ17

5/1/2021

45

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

 

 

46

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Υ.Δ

 

 

47

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

48

ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υ.Δ

 

 

49

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

50

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ

 

Β1

5/1/2021

51

ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

 

52

ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Δ11

5/1/2021

53

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ

 

 

 

54

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Δ16

5/1/2021

55

ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

Α38

5/1/2021

56

ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

Α27

5/1/2021

57

ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ

 

A40

5/1/2021

58

ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

 

 

59

ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υ.Δ

 

 

60

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

 

61

ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Υ.Δ

 

 

62

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

Δ53

5/1/2021

63

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

 

64

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Υ.Δ

 

 

65

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

66

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Υ.Δ

 

 

67

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Υ.Δ

 

 

68

ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Δ28

5/1/2021

69

ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

70

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

 

 

71

ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ

 

 

 

72

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

 

 

73

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Λ. ΜΟΔΗ ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ-ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΔ

 

 

2

ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

 

3

ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ

Υ.Δ.

 

 

4

ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Ε23

5/1/2021

5

ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α25

5/1/2021

6

ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

Ε29

5/1/2021

7

STOJANOVSKA FANCHE

 

 

 

8

ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ

 

 

 

9

ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

10

ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

11

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Α19

5/1/2021

12

ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Ε37

5/1/2021

13

ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Ε31

5/1/2021

14

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

15

ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΔ

 

 

16

ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

17

ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

 

 

 

18

ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Ε40

5/1/2021

19

ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

20

ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

Α22

5/1/2021

21

ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Ε34

5/1/2021

22

ΚΑΛΙΟΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ

 

Α33

5/1/2021

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Β20

5/1/2021

2

ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

 

 

3

ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

4

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

5

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

 

 

6

ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

7

ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

 

 

8

ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

 

9

ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

 

 

 

10

ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

11

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Α32

5/1/2021

12

ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ

 

 

 

13

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

 

14

ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

 

Β19

5/1/2021

15

ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

Β18

5/1/2021

16

ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

Β27

5/1/2021

17

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA

 

 

 

18

ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ

 

 

 

19

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

 

 

20

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α37

5/1/2021

21

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Υ.Δ.

 

 

22

ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

 

Α30

5/1/2021

23

ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ

 

 

 

24

ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

 

 

25

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

 

 

26

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Β1

5/1/2021

27

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

28

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

29

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

30

ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

Α36

5/1/2021

31

ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

 

 

 

32

ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

33

ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

 

34

ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Α39

5/1/2021

35

ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Β11

5/1/2021

36

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

 

 

37

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

38

ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ

 

 

 

39

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ

 

 

 

40

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

41

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

Β34

5/1/2021

42

ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Β25

5/1/2021

43

ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Υ.Δ

Β32

5/1/2021

44

ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

45

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

Α34

5/1/2021

46

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Υ.Δ

Β15

5/1/2021

47

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Β2

5/1/2021

48

ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υ.Δ

Β5

5/1/2021

49

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Β28

5/1/2021

50

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ

 

 

 

51

ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Α33

5/1/2021

52

ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

53

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ

 

Β23

5/1/2021

54

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

55

ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

 

 

56

ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

 

 

57

ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ

 

 

 

58

ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

Β9

5/1/2021

59

ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υ.Δ

Β24

5/1/2021

60

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

B30

5/1/2021

61

ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Υ.Δ

Α45

5/1/2021

62

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

 

63

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

Β4

5/1/2021

64

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Υ.Δ

Β7

5/1/2021

65

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

 

Β13

5/1/2021

66

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Υ.Δ

Β12

5/1/2021

67

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Υ.Δ

Β29

5/1/2021

68

ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

 

69

ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Β3

5/1/2021

70

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

Β17

5/1/2021

71

ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ

Υ.Δ.

Β8

5/1/2021

72

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

Α40

5/1/2021

73

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

Α41

5/1/2021

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΔ

Α29

5/1/2021

2

ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Β26

5/1/2021

3

ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ

Υ.Δ.

Β21

5/1/2021

4

ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

5

ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

6

ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

 

 

7

STOJANOVSKA FANCHE

 

Β16

5/1/2021

8

ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ

 

Β22

5/1/2021

9

ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Β10

5/1/2021

10

ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Α31

5/1/2021

11

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

12

ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

 

13

ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

 

14

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α38

5/1/2021

15

ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΔ

Α46

5/1/2021

16

ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Β33

5/1/2021

17

ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

 

Α40

5/1/2021

18

ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

19

ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Α35

5/1/2021

20

ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

 

 

21

ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

22

ΚΑΛΙΟΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ

 

 

 

23

ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

Β14

5/1/2021

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα