Δ.Τ. – Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών – διατροφικών – χαρτικών – βιομηχανικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 27-01-2021

logo-dimos100x100

Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών – διατροφικών – χαρτικών – βιομηχανικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 27-01-2021

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
6. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
8. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
9. Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1 α/Γ.Π.οικ.: 4992/2021 – ΦΕΚ 186/Β/23-1-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.
10. Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
11. Την από 25/01/2021 κλήρωση για την τοποθέτηση των παραγωγών και πωλητών διατροφικών προϊόντων παρουσία εκπροσώπων των συλλόγων για την τοποθέτηση των πωλητών επί της παράλληλης λαϊκής αγοράς Στρ. Τάγαρη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 27/01/2021.
2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 25/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 27/01/2021.
3.Τη συμμετοχή του συνόλου των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη στις θέσεις που κατείχαν από την έναρξη λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής αγοράς..
4.Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις παρακάτω καταστάσεις .
5.Οι πωλητές (πλην των βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας.

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:
• Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
• Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
• Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
• Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
• Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
• Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
• Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
• Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
• Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
• Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
• Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
• Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

Οι καταναλωτές οφείλουν:
• Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
• Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
• Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.
Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

Λ. ΜΟΔΗΠΑΡΑΓΩΓΟΙΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α10

27/1/2021

2

ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

  

3

ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  

4

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  

5

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

  

6

ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  

7

ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

  

8

ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  

9

ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ)

Γ7

27/1/2021

10

ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  

11

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δ45

27/1/2021

12

ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ

  

13

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  

14

ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Α31

27/1/2021

15

ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Α45

27/1/2021

16

ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δ44

27/1/2021

17

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA

  

18

ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ

  

19

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  

20

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α33

27/1/2021

21

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  

22

ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

Δ21

27/1/2021

23

ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ

  

24

ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

  

25

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ε29

27/1/2021

26

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δ52

27/1/2021

27

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  

28

ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ)

Δ37

27/1/2021

29

ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

Γ11

27/1/2021

30

ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ)

Α22

27/1/2021

31

ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

  

32

ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  

33

ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  

34

ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δ6

27/1/2021

35

ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δ9

27/1/2021

36

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

  

37

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  

38

ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ

  

39

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ

  

40

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

B4

27/1/2021

41

ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)

Δ29

27/1/2021

42

ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Γ14

27/1/2021

43

ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  

44

ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

B29

27/1/2021

45

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Α29

27/1/2021

46

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Δ19

27/1/2021

47

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δ53

27/1/2021

48

ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α25

27/1/2021

49

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δ1

27/1/2021

50

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Δ28

27/1/2021

51

ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δ56

27/1/2021

52

ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  

53

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ

Δ16

27/1/2021

54

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  

55

ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  

56

ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

  

57

ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ

  

58

ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Α42

27/1/2021

59

ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  

60

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Γ21

27/1/2021

61

ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  

62

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

  

63

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Α38

27/1/2021

64

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Γ17

27/1/2021

65

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

Δ11

27/1/2021

66

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Δ36

27/1/2021

67

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

  

68

ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  

69

ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α35

27/1/2021

70

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Α16

27/1/2021

71

ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ

Α27

27/1/2021

72

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

B26

27/1/2021

73

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

B2

27/1/2021

74

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Γ18

27/1/2021

 

 

Λ. ΜΟΔΗΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΔ

  

2

ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Ε34

27/1/2021

3

ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ

 

Α46

27/1/2021

4

ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

5

ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

   

6

ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

   

7

STOJANOVSKA FANCHE

 

Ε40

27/1/2021

8

ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ

 

Ε26

27/1/2021

9

ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Ε37

27/1/2021

10

ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Ε23

27/1/2021

11

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

   

12

ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

E31

 

13

ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

   

14

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

A36

27/1/2021

15

ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

   

16

ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

   

17

ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

B32

27/1/2021

18

ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

   

19

ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

   

 

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥΠΑΡΑΓΩΓΟΙΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  

2

ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Α25

27/1/2021

3

ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α2

27/1/2021

4

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α27

27/1/2021

5

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Α11

27/1/2021

6

ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α17

27/1/2021

7

ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Α34

27/1/2021

8

ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α33

27/1/2021

9

ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ)

  

10

ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α39

27/1/2021

11

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  

12

ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ

Α41

27/1/2021

13

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Α9

27/1/2021

14

ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

  

15

ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

  

16

ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

  

17

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA

Α7

27/1/2021

18

ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ

Α18

27/1/2021

19

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Α37

27/1/2021

20

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  

21

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Α22

27/1/2021

22

ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

  

23

ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ

Α46

27/1/2021

24

ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

Α40

27/1/2021

25

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  

26

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  

27

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α5

27/1/2021

28

ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ)

  

29

ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

  

30

ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ)

  

31

ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Α14

27/1/2021

32

ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α8

27/1/2021

33

ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Α21

27/1/2021

34

ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  

35

ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  

36

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Α23

27/1/2021

37

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α43

27/1/2021

38

ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ

Α30

27/1/2021

39

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ

Α36

27/1/2021

40

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

  

41

ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)

  

42

ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  

43

ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Α24

27/1/2021

44

ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  

45

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

  

46

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

  

47

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  

48

ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  

49

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  

50

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ

  

51

ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  

52

ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α3

27/1/2021

53

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ

  

54

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α29

27/1/2021

55

ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Α4

27/1/2021

56

ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Α31

27/1/2021

57

ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ

Α12

27/1/2021

58

ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

  

59

ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α6

27/1/2021

60

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  

61

ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α13

27/1/2021

62

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Α44

27/1/2021

63

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

  

64

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  

65

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

  

66

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  

67

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Α15

27/1/2021

68

ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Α35

27/1/2021

69

ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  

70

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

  

71

ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ

  

72

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  

73

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

  

74

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

  

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΔ

Α26

27/1/2021

2

ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

   

3

ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ

   

4

ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Α28

27/1/2021

5

ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α20

27/1/2021

6

ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

Α42

27/1/2021

7

STOJANOVSKA FANCHE

   

8

ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ

   

9

ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

   

10

ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

   

11

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Α38

27/1/2021

12

ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Α16

27/1/2021

13

ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Α32

27/1/2021

14

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

   

15

ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Α19

27/1/2021

16

ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

Α45

27/1/2021

17

ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Α10

27/1/2021

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα