18.01.2013 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024 /2011
 2. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οι. 21508 / 04-11-2011
  Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
  Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540 / 07-11-2011 τεύχος Β).
 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οικ. 21526 / 4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των παρακάτω Επιτροπών : 
 • Α. Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών, Αξιολόγησης Προσφορών διαγωνισμών,
  απευθείας ανάθεση προμηθειών,
 • Β. Επιτροπής παραλαβής προμηθειών
 • Γ. Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με το
  αρθρ.1 του ΠΔ.270/81.
 • Δ. Επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και
  αμφισβητήσεων.
Γνωστοποιούμε ότι, η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας, την 21 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10:00 στο Δημαρχείο Φλώρινας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω Επιτροπές.
Στο γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί η κλήρωση των μελών επιτροπών Β, Γ και Δ.
Στο γραφείο Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί η κλήρωση των μελών της επιτροπής Α.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 
Η αν.Προϊσταμένη
Οικονομικών Υπηρεσιών
Τσομπάνου Στεφανία

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα