Δ.Τ. – Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Φλώρινας – Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας 1101/2019

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Φλώρινα 11 Σεπτεμβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.:19889

 

Θ Ε Μ Α : Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Φλώρινας

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1101/2019
Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Φλώρινας
έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2) Τις διατάξεις του παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4) Την με αριθ. 28549/16-04-2019 (ΦΕΚ 1327/17-04-2019 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 όπως ισχύει».
5) Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3, ε΄ άρθρο του Ν. 4051/2012 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017, αναφορικά με την αντιμισθία.
6) Την με αριθ. εγκ.82/59633/20-08-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων
7) Το γεγονός ότι ο Δήμος Φλώρινας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και το γεγονός ότι αποτελείται από τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες και άρα μπορούν να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
8) Το με αριθμ. 19798/241/10-09-2019. πρακτικό για τη παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για τον ορισμό του συμβούλου κ. Μουρατίδη Νικολάου του Γεωργίου ως Αντιδημάρχου.
9) Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3140/27-11-2012 (τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς σύμβουλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Φλώρινας με θητεία από 11/09/2019 μέχρι 10/09/2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής :

• Τον κ. Μούλελη Ηλία του Βασιλείου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες

 1. Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού και Τουρισμού και της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
 2. Την τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
 3. Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 4. Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασιλείου Κωνσταντίνο του Θεοδώρου

• Τον κ. Βασιλείου Κωνσταντίνου του Θεοδώρου, στον οποίο μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π..
 2. Τέλεση πολιτικών Γάμου του Δήμου Φλώρινας.
 3. Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 4. Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δούμτση Νικόλαο του Αθανασίου

• Τον κ. Δούμτση Νικόλαο του Αθανασίου, στον οποίο μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες

 1. Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης.
 2. Την τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
 3. Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 4. Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ.Σακουλέβα Κωνσταντίνο του Ζήση.

• Τον κ. Μουρατίδη Νικόλαο του Γεωργίου, στον οποίο μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ως εξής :

 1. Του τομέα της φυτικής παραγωγής.
 2. Του τομέα της ζωικής παραγωγής.
 3. Του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης.
 4. Του τμήματος Αλιείας.
 5. Του τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
 6. Την τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
 7. Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 8. Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μούλελη Ηλία του Βασιλείου.

• Τον κ. Σακουλεβα Κωνσταντίνο του Ζήση στο οποίο μεταβιβάζει τις καθ ‘ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής και τις κατά τόπου αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης ως εξής :

 1. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτικής ενότητα.
 2. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 3. Τη συνεργασία με του Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 4. Τη μέριμνα για τη φύλαξη, ασφάλεια και καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του Δήμου.
 5. Τέλεση πολιτικών Γάμου του Δήμου Φλώρινας.
 6. Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής διοικητικών εγγράφων .

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μουρατίδη Νικόλαο του Γεωργίου

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μούλελης Ηλίας του Ζήση

Αντιμισθίας δικαιούνται όλοι οι Αντιδήμαρχοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017.

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού της πόλης της Φλώρινας ως πρωτεύουσα του Νομού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η παρούσα να κοινοποιηθεί σε όλες τις Δ/νσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία του Δήμου.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται.

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα