01.12.2022 – Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΓΕΦΥΡΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

 

 

 

Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.ggde.gr
θα πραγματοποιηθεί από τον χρήστη
της αναθέτουσας αρχής μέσω της
διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ)

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΓΕΦΥΡΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

Ο Δήμος Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΓΕΦΥΡΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 3.351.801,79 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Το έργο θα εκτελεστεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Φλώρινας.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών ΣΑΤΑ ΠΟΕ: 2.657.381,79 € – ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών ΣΑΤΑ2022: 294.420,00 € – ΕΑΠ ΔΜ 2012- 2016: 400,000,00 €).
Το παρόν θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες του Δήμου Φλώρινας www.cityoflorina.gr και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.ggde.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν..4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α’β

Για αναλυτική προβολή  κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα