09.01.2015 – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών για Επιτροπές

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αριθ. Πρωτ.344

1)Κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών, απευθείας ανάθεσης προμηθειών
2)Κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τις Επιτροπέςπαραλαβής.

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024 /2011
  2. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οι. 21508 / 04-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540 / 07-11-2011 τεύχος Β).

Α. Τριμελούς επιτροπή με τους αναπληρωτές τους σύμφωνα με το άρθρο 46 ν.11389/1993 (Ενιαίου κανονισμού προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
Β. Τριμελούς επιτροπή παραλαβής προμηθειών με τους αναπληρωτές τους σύμφωνα με το άρθρο 28 ν.11389/1993 (Ενιαίου κανονισμού προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
Β1 Για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων.
Β2 Για την προμήθεια υλικών ύδρευσης – άρδευσης- αποχέτευσης, υλικά επισκευής- συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων.
Β3 Για την προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων, υλικών μηχανογράφησης, φαξ, μηχανών γραφείου, φωτοτυπικών μηχανημάτων, λοιπός εξοπλισμός, ανταλλακτικών και λοιπού εξοπλισμού, γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, είδη καθαριότητας και υγιεινής παροχών σε είδος προσωπικού και αναφέρεται παραπάνω.
Β4 Για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (κίνησης θέρμανσης), προμήθεια και ανταλλακτικά διαφόρων μηχανημάτων, κάδων απορριμμάτων.

Γνωστοποιούμε ότι, η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας, την 14 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω Επιτροπές.
Όλες οι Επιτροπές ορίζονται από τρεις τακτικούς δημοτικούς υπαλλήλους και τρεις αναπληρωματικούς.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα