13.01.2015 – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπών

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αριθ. Πρωτ. 351

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1)Κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών έως το ποσό των 2.934,70€ έτους 2015, η οποία θα αποτελείται από δύο Δημοτικούς Συμβούλους με τους Αναπληρωτές τους
2)Κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών για της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών άνω των 2.934,70€ έτους 2015, η οποία θα αποτελείταιαπό δύο υπαλλήλους του δήμουμε τους Αναπληρωτές τους και έναν Δημοτικό Σύμβουλο με τον Αναπληρωτή του.
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024 /2011
2.Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οι. 21508 / 04-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540 / 07-11-2011 τεύχος Β).
3.Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 ΠΔ 28/80)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ.1 ΠΔ 28/80).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ.14 ΠΔ 28/80).
6.Την ανάγκη παραλαβής υπηρεσιών έτους 2015.
7.Την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας έως το ποσό των 2934,70 του (άρθρου 67 παρ. 1 ΠΔ 28/80)& (άρθρου 70 παρ.1 ΠΔ 28/80) για το έτος 2015».
8.Το ότι η παραλαβή κάθε δημοτικής υπηρεσίας έως του ποσού των 2.934,70€ εκτελείται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο δημοτικούς συμβούλους.
9.Το ότι η παραλαβή κάθε δημοτικής υπηρεσίας άνω των 2.934,70€ εκτελείται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο υπαλλήλους του δήμου και ενός δημοτικού συμβούλου

Γνωστοποιούμε ότι, η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας, την 15 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 9:00 στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω Επιτροπές.
Όλες οι Επιτροπές ορίζονται από τρεις τακτικούς δημοτικούς υπαλλήλους και τρεις αναπληρωματικούς.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα