19.05.2022 – Δημοσίευση πίνακα κατάταξης της ΣΟΧ1/2022 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δ.Φλώρινας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2022 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Το ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2022, με αρ.πρ. 617/11-04-2022 όπως εγκρίθηκε από ΑΣΕΠ Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης, καθώς και την δημοσίευσή της σε ημερήσια(27-04-2022) και εβδομαδιαία(27-04-2022) τοπική εφημερίδα, τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας και του Δήμου Φλώρινας στις 27-04-2021 και ανάρτησή της στο δικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας 26-04-2022.
Η επιτροπή αξιολόγησης στο πλαίσιο της ΣΟΧ 1/2022 ανακοίνωσης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας(Απόφ. Δ.Σ. 15/2022 ΑΔΑ:ΩΣΙΘΩΗΙ-29Β), αποτελούμενη από τα τακτικά μέλη:
1. Κωνσταντινίδου Ελένη
2. Μακρυγιάννη Αναστασία
3. Αλεξόπουλος Χριστόφορος
Συνεδρίασε σήμερα στις 17-05-2022 ημέρα Τρίτη προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους των υποψηφίων και να επιλέξει το προσωπικό με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου με διάρκεια οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, κωδικός θέσης 101, ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, αριθμός ατόμων: 1.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ήταν η 09-05-2022 και συνολικά κατατέθηκαν δεκαεννιά (19) αιτήσεις υποψηφιοτήτων όπως περιλαμβάνονται με αριθμούς πρωτοκόλλου ως ακολούθως, εκ των οποίων όλες έγκυρες. Δημοσιεύουμε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης ως ακολούθως:

Για λήψη του πίνακα κατάταξης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα