23.01.2019 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ 23 – 01 – 2019
Αρ. πρωτ.: 1383

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/2016
β. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011
γ. Του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014
δ. Του άρθρου 199 και 201 του Ν. 4281/2014
ε. Της με αρίθμ. πρωτ. 4590/03-11-2014 κατευθυντήριας οδηγίας 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
2. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Την ανάγκη οριστικής παραλαβής των παρακάτω έργων:

1. «Κατεδάφιση 4ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας και διαμορφώσεις», προϋπολογισμού μελέτης 61.000,00 € και συμβατικού προϋπολογισμού 61.000,00 €, και συνολικής δαπάνης 56.363,76 €, με επιβλέποντες Μηχανικούς τους κ.κ. Σάββα Κουγιουμτζόγλου υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας και Τάνια Γραμματικού, Υπάλληλο της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας (πρώην υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας) και ανάδοχο Τρικιλίδη Νικόλαο του Παναγιώτη, έχοντας υπόψη την με αριθμό πρωτ. 19142/09-10-2019 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. «Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φλώρινας», προϋπολογισμού μελέτης 38.550,00 €, έκπτωσης 47,00%, συμβατικού προϋπολογισμού 20.431,50 € και συνολικής δαπάνης 18.314,87 €, με επιβλέποντες Μηχανικούς τον Σπυρίδων Τζέτζη, Υπάλληλο της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας (πρώην υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας) και τον Σάββα Κουγιουμτζόγλου υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας και ανάδοχο τον κ. Σταύρο Μούτσιο του Ιωάννοη, έχοντας υπόψη την με αριθμό πρωτ. 2614/14-02-2018 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

6. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 2361/07-02-2017 Κατάσταση Τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου Φλώρινας.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Την διενέργεια των κληρώσεων για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές οριστικής παραλαβής των παραπάνω έργων η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας στην οδό Καπετάν Κώττα 1, την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.

 

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα