26.08.2022 – Ορισμός διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ AΡΙΘΜ. 1131/2022)

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  Φλώρινα, 26/08/2022
Αριθμ. Πρωτ.: 29382

ΘΕΜΑ: «Ορισμός διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1131/2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  • Το άρθρο 1250/1982 αναφορικά με τη «58 & 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’/87/2010).
  • Τα άρθρα 5, 6 και 7 του ΠΔ 391/1982 «Για τη ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων, τη χορήγηση της άδειας γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση πολιτικών ή θρησκευτικών γάμων» (ΦΕΚ Α΄73),όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 131 του Ν. 4483/2017.
  • Τις διατάξεις του Ν. 1250/1982 αναφορικά με τη «Καθιέρωση πολιτικού γάμου».
  • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36/2022(ΑΔΑ:ΩΤΖΣΩΗΙ-2ΩΓ) απόφασή μας με την οποία ορίσαμε Αντιδημάρχους για τη χρονική περίοδο από 12-01-2022 έως και 12-01-2023.
  • Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Ορίζουμε ως ημέρες τέλεσης των Πολιτικών Γάμων στο Δήμο Φλώρινας τις ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή με ώρα έναρξης 13.00 μ.μ.
2. Καθορίζουμε ως χώρο τέλεσης γάμων τα Δημοτικά καταστήματα των Δ.Ε. Κάτω Κλεινών, Μελίτης, Περάσματος & Φλώρινας.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η τέλεση πολιτικού γάμου μπορεί να γίνει διαφορετική ημέρα και ώρα μετά από συνεννόηση με τους αρμόδιους για την τέλεση των πολιτικών γάμων.
4. Οι πολιτικοί γάμοι θα τελούνται από τους αρμόδιους αντιδημάρχους.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ.6 του Ν. 3852/2010 και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Νικ. Γιαννάκης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα