30.12.2020 – Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας (Ε.Π.Π.Δ.Μ. 2014-2020)» Προϋπολογισμού: 89.274,19 €

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Καπετάν Κώττα 1, Φλώρινα
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: Παπαναστασίου Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2385045790
Fax: 2385045775

 

Φλώρινα, 30-12-2020
Αριθ. Πρωτ.: 26660

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
10191 Παπάγου-Αθήνα
(με email:site-support@yme.gov.gr)

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας (Ε.Π.Π.Δ.Μ. 2014-2020)» Προϋπολογισμού: 89.274,19 € (χωρίς το Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας (Ε.Π.Π.Δ.Μ. 2014-2020)» Εκτιμώμενης αξίας: 89.274,19 € (χωρίς το Φ.Π.Α.) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξης Α1 και άνω και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ τάξης Α1 και άνω. Το έργο θα εκτελεστεί στον Δήμο Φλώρινας.
Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας (http://www.cityoflorina.gr/).
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

Ο προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας

Παπαναστασίου Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βαθμό

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα