Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 53 και 55 του Π.Δ. 609/1985
β. Του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987
γ. Του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008
γ. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011
δ. Του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014
ε. Του άρθρου 199 και 201 του Ν. 42812014
στ. Της με αρίθμ. πρωτ. 4590/03-11-2014 κατευθυντήριας οδηγίας 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
2. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Την 4/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας περί ορισμού Δημοτικών συμβούλων που θα συμμετέχουν στις επιτροπές παραλαβής έργων του Δήμου.
6. Την ανάγκη προσωρινής παραλαβής των παρακάτω έργων:
1. «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων», προϋπολογισμού μελέτης 21.100,00 €, έκπτωση 50% και συμβατικού προϋπολογισμού 10.550.00 €, με επιβλέποντα Μηχανικό τους Τζέτζη Σπυρίδων και Κουγιουμτζόγλου Σάββα Υπαλλήλους του Δήμου Φλώρινας και ανάδοχο τον Παπακοσμά Μάρκο, έχοντας υπόψη την με αρίθμ. πρωτ. 7789 / 27 – 04 – 2015 βεβαίωση ολοκλήρωσης – αποπεράτωσης του επιβλέποντα Τζέτζη Σπυρίδων, την από 08 – 05 – 2015 έκθεση περαίωσης έργου του επιβλέποντα και την από 08 – 05 – 2015 Βεβαίωση Περαίωσης του Έργου.
2. «Αποκατάσταση στεγάστρου Δημοτικής Αγοράς», προϋπολογισμού μελέτης 63.000,00 €, έκπτωση 3% και συμβατικού προϋπολογισμού 61.110.00 €, με επιβλέποντα Μηχανικό την Τάνια Γραμματικού Υπαλληλο του Δήμου Φλώρινας και ανάδοχο τον Κων/νο Σαλαπάνη, έχοντας υπόψη την με αρίθμ. πρωτ. 46465/20-12-2012 Βεβαίωση Περαίωσης του Έργου.

3. Την κατάσταση Τεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Την διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής των παραπάνω έργων η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας στον Οικισμό Αγίου Αθανασίου την Δευτέρα, 14 / 09 / 2015 και ώρα 09:00.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σεχίδου Βασιλική
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα