ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Μ. Αλεξάνδρου 97
Τ.Κ. : 53100

ΑΔΑ:6Α4ΖΩΗΙ-Γ9Η

Φλώρινα, 2 Ιανουαρίου 2024
Α.Π. 80

 

Θ Ε Μ Α : «Ορισμός Αντιδημάρχων»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 4/2024

Ο Δήμαρχος Φλώρινας
έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’/87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.5056/23 (ΦΕΚ Α΄163/6.10.2023 Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του Ν.5056/23 (ΦΕΚ Α΄163/6.10.2023 Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την αντιμισθία.
4.Τη με αρ.28549/16.04.2019 (ΦΕΚ Β΄/1327/17.04.2019) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει».
5.Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023/ΦΕΚ 2802-26-04-2023) για τον Δήμο Φλώρινας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 29.500 κατοίκους.
6.Το γεγονός ότι στο Δήμο Φλώρινας μπορούν να ορισθούν πέντε (5) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι & δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι καθώς και δύο (2) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι επιπλέον λόγω της κατάργησης του Νομι κ ο ύ Πρ οσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας και της κοινωφελούς επιχείρησης
7.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3140/27-11-2012 (τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Νομι κ ο ύ Πρ οσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητι σ μού Δ ήμ ου Φλώρι νας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1777/23-06-2013(τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9.Τον Εσωτερικό κανονισμό Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας (απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμ. 16/2011 που εγκρίθηκε με την απόφαση με αριθμ. 299/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10.Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. 1333/Α.Π. 110822/27-12-2023(ΑΔΑ ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90) με θέμα: “Αντιδήμαρχοι”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς σύμβουλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Φλώρινας με θητεία από 02/01/2024 μέχρι 31/12/2024 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής :

1) Τον κο Βασίλειο Χατζητιμοθέου του Κωνσταντίνου, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Η υπογραφή των αποφάσεων ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 • Την υπογραφή των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 • Η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων & η διαχείριση προγραμμάτων για την ανάδειξη των ακινήτων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κο Αθανάσιο Μπέλτσο του Κωνσταντίνου.

2) Τον κο Αθανάσιο Μπέλτσο του Κωνσταντίνου, ως άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης K.Ε.Π.
 • Επίσης την έκδοση τεκμηριωμένων αιτημάτων, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και ανακλητικών αποφάσεων αυτών, τις πράξεις επιβολής προστίμων. Την έκδοση αποφάσεων έγκρισης πολυετών δαπανών (άρθρο 67 παρ. 3 ν.4270/2014 και άρθρο 203 του ν.4555/18).
 • Τις κατά τόπου αρμοδιότητες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων ως εξής:
  • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες.
  • Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κo Βασίλειο Χατζητιμοθέου του Κωνσταντίνου.

3) Τον κo Νικόλαο Κωνσταντινίδη του Ιωάννη, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών, Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής & της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Οι αρμοδιότητες της πρώην Κοινωφελούς επιχείρησης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κο Αθανάσιο Μπέλτσο του Κωνσταντίνου.

4) Τον κο Μιχαήλ Χάτζιο του Ευαγγέλου, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ως εξής :

 • Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης πλην αυτών που έχουν εκχωρηθεί σε άλλον Αντιδήμαρχο.
 • Η λειτουργία και ο συντονισμός των δράσεων του Γραφείου Εθελοντισμού.
 • Η υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων κοινόχρηστων χώρων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κο Κωνσταντίνο Ρόζα του Χαράλαμπου.

5) Τον κο Κωνσταντίνο Ρόζα του Χαράλαμπου, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής :

 •  Η λειτουργία και ο συντονισμός του Τμήματος Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
 • Η λειτουργία και ο συντονισμός του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κο Μιχαήλ Χάτζιο του Ευαγγέλου.

6) Την κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη του Γεωργίου, ως έμμισθη Αντιδήμαρχο στην οποία μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού και Τουρισμού.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κο Δημήτριο Ηλιάδη του Ιωάννη.

7) Τον κο Λάζαρο Αντωνιάδη του Βασιλείου, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο στον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής :

 • Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Τις κατά τόπου αρμοδιότητες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων ως εξής:
  • Tην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κο Δημήτριο Θεοφανίδη του Αθανασίου.

8) Τον κο Δημήτριο Ηλιάδη του Ιωάννη, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο στον οποίο μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες του πρώην Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνι κής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη του Γεωργίου.

9) Τον κο Δημήτριο Θεοφανίδη του Αθανασίου, ως άμισθο Αντιδήμαρχο στον οποίο μεταβιβάζονται:
Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

 • Η λειτουργία και ο συντονισμός του τμήματος διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
 • Οι αρμοδιότητες του άρθρου 11 του Ο.Ε.Υ.(αρμοδιότητες συντήρησης πρασίνου- εδάφιο 5,6 & αρμοδιότητες τμήματος Αστικής Πανίδας και Αλιείας- εδάφιο 11) της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο Λάζαρο Αντωνιάδη του Βασιλείου.

Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάζονται, ανατίθεται στους παραπάνω επίσης :

 • Να υπογράφουν αποφάσεις, άδειες, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, πράξεις επιβολής προστίμων καθώς και όλα τα έγγραφα της αρμοδιότητάς τους, που απευθύνονται σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς.
 • Να εισηγούνται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται παραπάνω και να αναλαμβάνουν την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • Να υπογράφουν τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος στα όρια της απευθείας ανάθεσης.
 • Να εποπτεύουν την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (μετά την υπογραφή των συμβάσεων τους από το Δήμαρχο) που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
 • Να ασκούν την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους και να προωθούν τις πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες δια μέσω των αρμόδιων Προϊσταμένων Διευθύνσεων.
 • Η υπογραφή των πρωτογενών αιτημάτων καθώς και των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
 • Να παραλαμβάνουν έγγραφα καθώς και κοινοποιήσεις δικαστικής φύσεως από πολίτες, όργανα διοίκησης, υπηρεσίες δημοσίου και δικαστικούς επιμελητές.
 • Να υπογράφουν τα πιστοποιητικά συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων.
 • Να θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής.
 • Πολιτικούς γάμους εναλλακτικά με το κ. Δήμαρχο να τελούν όλοι οι Αντιδήμαρχοι.

Αναθέτει την κατά νόμου αναπλήρωση αυτού στα καθήκοντα του ως ληξιάρχου ως εξής:

 • Στην Δημοτική Ενότητα Φλώρινας ορίζει τον Αντιδήμαρχο κο Βασίλειο Κων. Χατζητιμοθέου.
 • Στην Δημοτική Ενότητα Μελίτης ορίζει τον Αντιδήμαρχο κο Λάζαρο Βασ. Αντωνιάδη.
 • Στην Δημοτική Ενότητα Περάσματος ορίζει την Αντιδήμαρχο κα Σοφία Γεω. Φουδούλη.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κoς Βασίλειος Κων. Χατζητιμοθέου.
Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η παρούσα ισχύει από την ανάρτηση της απόφασης στον δικτυακό τόπο «Διαύγεια» (παρ.5 άρθρο 59 Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του ν. 5056/23) και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Ν. Γιαννάκης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα