05.10.2015 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο του έργου «Innovative educational programmes enhancing the environmental resources of the cross-border region Pelagonija/Florina» (Πρωτότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα ενίσχυσης των περιβαλλοντικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής Πελαγονίας – Φλώρινας), με ακρωνύμιο «ZOO INNOVATIVE» και κωδικό MIS 904034., το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-ΠΓΔΜ 2007-2013», εντός του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πηγών και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή», Μέτρο 2.1 «Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής», και έχει ως γενικό στόχο την συμβολή στην προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων στις διασυνοριακής περιοχές Πελαγονία & Φλώρινα, κυρίως μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επισκέψεων σε ζωολογικούς κήπους, συγκεκριμένες παρεμβάσεις υποδομής στους ζωολογικούς κήπους τόσο στη Βίτολα όσο και στην Φλώρινα, την προετοιμασία και την παράδοση εκπαιδευτικών καταρτίσεων και εργαστηρίων πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα τόσο σε εθελοντές όσο και εργαζόμενους αμφότερων των ζωολογικών κήπων Βίτολας & Φλώρινας καθώς επίσης και πλήθος δράσεων προβολής και δημοσιότητας, ο Δήμος Φλώρινας (Ετ 4) προσκαλεί δυνητικούς αναδόχους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, για την υλοποίηση της εργασίας:
Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων 3.1.2 – Εγκαθίδρυση Εθελοντικής υπηρεσίας Ζωολογικού κήπου Φλώρινας (del. 3.1.2), 3.2.2 – Δημιουργία και υλοποίηση 5 καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων / ξεναγήσεων του Ζωολογικού κήπου Φλώρινας (del. 3.2.2) και 4.2.2 – Ανάπτυξη και υλοποίηση εργαστηρίου κατάρτισης “Κοινό βιβλίο οδηγιών” (del. 4.2.2) στο πλαίσιο της πράξης «Innovative educational programmes enhancing the environmental resources of the cross-border region Pelagonija/Florina» (Πρωτότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα ενίσχυσης των περιβαλλοντικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής Πελαγονίας – Φλώρινας), με ακρωνύμιο «ZOO INNOVATIVE» και κωδικό MIS 904034
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών εκτιμάται σε 23.994,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

α/αΕργασίαΠεριοχή
1Συγγραφή ενός οργανωμένου συστήματος εθελοντών (εγχειρίδιο στα ελληνικά και αγγλικά)Δήμος Φλώρινας
2Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση εργαστηρίου κατάρτισης, αναφορικά με το εγχειρίδιο «Οργανωμένο σύστημα εθελοντών»Δήμος Φλώρινας
3Υλοποίηση των 5 εκπαιδευτικών προγραμμάτων / ξεναγήσεων και παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.Δήμος Φλώρινας
4Συγγραφή του Κώδικα Δεοντολογίας και του κανονισμού λειτουργίας αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία του Ζωολογικού Κήπου Φλώρινας που θα έχει την ονομασία ‹‹Κοινό Βιβλίο Οδηγιών›› (ελληνικά και αγγλικά)Δήμος Φλώρινας
5Υλοποίηση εργαστηρίου που θα πραγματεύεται την εφαρμογή του παραπάνω συγγράμματος.Δήμος Φλώρινας

Περαιτέρω πληροφορίες (παραδοτέα κ.τ.λ.) μπορείτε να βρείτε στα συνημμένο τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών.
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 09/10/2015 και ώρα 13.00, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση press@cityoflorina.gr ή εντύπως στη διεύθυνση: Δήμος Φλώρινας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 107, ΤΚ 53100, Φλώρινα (θα πρέπει να βρίσκονται στη Γραμματεία του Δήμου μέχρι την ανωτέρω χρονική προθεσμία). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Τζέτζη Σπυρίδων τηλ. 2385351241, ταχ.: dprog.dflor@gmail.com).

Για τη λήψη του συνημμένου τεύχους Τεχνικών προδιαγραφών κάντε κλικ εδώ.

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα