11.08.2017 – Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Φλώρινας (2017)»

 


Λήψη σχετικών εντύπων διαγωνισμού:


ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Φλώρινα, 09 – 08 – 2017
Αριθ. Πρωτ. 14980

Ο Δήμαρχος του Δήμου Φλώρινας

1. Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Φλώρινας (2017)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης Τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (320.000,00 €) μαζί με το Φ.Π.Α. που αναλύεται σε:

Εργασίες Προϋπολογισμού 190.172,82
Γ.Ε & Ο.Ε (%)18,0034.231,11
Απρόβλεπτα15,0033.660,59
Φ.Π.Α. (%)24,0061.935,48
Τελικού Συνόλου 320.000,00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) περιλαμβανομένων του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς και του ΤΕΥΔ από τα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, Συν/σμός Αγίου Αθανασίου, μέχρι τις 04 / 09 / 2017 ύστερα από αίτηση.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 14/08/2017 στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας www.cityoflorina.gr.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της υπ΄αριθμ. 182/2016 απόφασης (ΦΕΚ 4269/Β) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2385351253, και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: techdiflo@gmail.com, Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Σάββας Κουγιουμτζόγλου, κα Τάνια Γραμματικού.
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05 / 09 / 2017 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
3. Tο σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης της περίπτωσης (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν.4412/16 και Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ κατηγορίας και δυναμικότητας και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.161,30 ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ 541/9-6-2017 – τροπ. 0/κ. 2014ΕΠ54100003 (ΑΔΑ: 61Ρ27ΛΨ-Ο8Ψ) της ΠΔΜ με Κ.Α. 60 – 7331.001.
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.
8. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) ΔΕ δημοσιεύεται, στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ύστερα από την έκδοση της Υ.Α. 57954/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β’/23-05-2017).
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.cityoflorina.gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
9. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
10. Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση
11. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την με αριθμό 244/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

Φλώρινα, 09 / 08 / 2017
Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς

Ιωάννης Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα