Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων τέκνου με αναγνώριση

Δικαιολογητικά

 Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων τέκνου με αναγνώριση

Αρμόδια Υπηρεσία: Μητρώο Αρρένων

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

1. Αίτηση

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με καταχωρισμένη την αναγνώριση

3. Πιστοποιητικό εγγραφής μητρώου αρρένων του πατέρα και αρνητική βεβαίωση  για τον ίδιο

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα