Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα μητρώα Αρρένων

 

Δικαιολογητικά

Χορήγησης Πιστοποιητικού Εγγραφής στα μητρώα Αρρένων

Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο    
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015

1. Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία και το Κ.Ε.Π.)
2. Αστυνομική Ταυτότητα

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα