Διόρθωση Ηλικίας Γυναικών

 

Δικαιολογητικά

Διόρθωσης Ηλικίας Γυναικών

Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015

 

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (που να έχει συνταχθεί μέσα σε 90 μέρες από τη γέννηση)

2. Επικυρωμένη φωτοτυπία της σελίδας από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας από την οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία και χρονολογία γέννησης

3. Αρνητική βεβαίωση (αν κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν μπορεί να εκδοθεί)

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του πατέρα της ενδιαφερόμενης με όλα τα αδέλφια της και την ημερομηνία γέννησής τους)

5. Βεβαίωση διευθυντή σχολείου (από τα τηρούμενα στο σχολείο μαθητολόγια περί της ηλικίας και του έτους φοίτησης στο σχολείο)

6. Αστυνομική ταυτότητα

Σημείωση: Αν η ενδιαφερόμενη γράφεται με πιστοποιητικό από άλλο Δήμο, τότε πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από τον εκεί Δήμο με ποιο δικαιολογητικό έχει γίνει η εγγραφή της.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα