Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών

 

Δικαιολογητικά

 Έκδοσης  Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών

Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο   
Τηλέφωνο Επικοινωνίας :2385351015

1. Αστυνομική ταυτότητα

2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

3. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 δυο πολιτών για τους πλησιέστερους συγγενείς του θανόντος εάν ο θανών δεν είναι γραμμένος στο Δημοτολόγιο

 

Σημείωση: Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών εκδίδεται από το Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο θανών. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών έχουν: α) Οι συγγενής του θανόντος, γ)Όσοι έχουν εξουσιοδότηση από αυτούς που έχουν έννομο συμφέρον.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα