Έκδοση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας

 

Δικαιολογητικά

 Έκδοσης  Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας

Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο  
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015

1. Αίτηση

2. Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου

2. Αντίγραφο απολυτηρίου στρατού

3. Ένορκη βεβαίωση

4. Αστυνομική ταυτότητα

Σημείωση: Η ένορκη βεβαίωση χρειάζεται για να γίνει παραβολή του πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού με τα στοιχεία που υπάρχουν στα μητρώα του Δήμου.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα